Bestudering OT in Nederland en België

Op deze pagina vindt u een overzicht van plaatsen waar het Hebreeuws en het Oude Testament bestudeerd kan worden. Tevens informatie over specialismen van OTW-leden. De informatie is verdeeld in drie groepen. Klik op een van de links voor de gewenste informatie.

Plaatsen waar het Hebreeuws en het Oude Testament bestudeerd kunnen worden

Amsterdam

Vrije Universiteit: Faculteit der Godgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Contact: e-mail / Tel. +31 20 598 6620

Protestantse Theologische Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Contact: e-mail / Tel. +31 88 337 1613

Antwerpen

Universiteit Antwerpen: Instituut voor Joodse Studies
Prinsstraat 13, L.400
2000 Antwerpen
Bezoekersadres: Lange Winkelstraat 40-42, 4de verdieping, Antwerpen
Contact: e-mail / Tel. +32 32 75 52 43

Apeldoorn

Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Wilhelminapark 4
7316 BT Apeldoorn
Contact: e-mail / Tel. 055-577 5700

Brussel

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
Bollandistenstraat 40
1040 Brussel
Contact: e-mail / Tel. +32 2 735 6746

Groningen

Rijksuniversiteit Groningen: Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Oude Boteringestraat 38
9712 GK GRONINGEN
Contact: e-mail / Tel. +31 50 363 8017

Protestantse Theologische Universiteit
Oude Ebbingestraat 25
9712 HA Groningen
Contact: e-mail / Tel. +31 88 337 1613

Leuven

Katholieke Universiteit Leuven: Faculteit Godgeleerdheid
Sint-Michielsstraat 6
B-3000 Leuven
Contact: e-mail / Tel. +32 16 323 866

Evangelische Theologische Faculteit Leuven
St. Jansbergsesteenweg 97
3001 Leuven
Contact: e-mail / Tel. +32 16 200 895

Louvain-la-Neuve

Université catholique de Louvain: Faculté de Théologie 
Grand-place 45
B-1348 Louvain-la-Neuve
Contact: e-mail  Tel: + 32 10 47 45 93

Nijmegen

Radboud Universiteit: Faculteit der Theologie
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Contact: e-mail / Tel. +31 24 3612474

Tilburg

Tilburg University
Tilburg School of Catholic Theology
locatie Tilburg: Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
postadres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Contact: email / Tel. + 31 13 466 3800

Utrecht

Tilburg University
Tilburg School of Catholic Theology
locatie Utrecht: Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht
postadres: Postbus 80101, 3508 TC Utrecht
Contact: email/ Tel. + 31 466 3800

Theologische Universiteit Kampen|Utrecht
Plompetorengracht 3
3512CA Utrecht
Contact: e-mail / Tel. +31 38 447 1710

OTW-leden en hun specialismen

Prof. dr. H. (Hans) Ausloos

 • Tekstkritiek van het Oude Testament
 • Septuaginta
 • Historisch-kritische analyse van de Pentateuch
 • Het boek Deuteronomium

em. Prof. dr. B.E.J.H. (Bob) Becking

 • De Hebreeuwse Bijbel in haar oud-oosterse context
 • De Perzische Periode
 • Sociaal-religieuze interpretatie van de documenten uit Elephantine
 • De boeken Ezra & Nehemia
 • Het boek Micha

Dr. Bryan Beeckman

 • Job
 • Septuaginta
 • Spreuken
 • Tekstgeschiedenis en tekstkritiek

Prof. dr. P.C. (Panc) Beentjes

 • Het boek Jezus Sirach
 • Wijsheidsliteratuur
 • 1-2 Kronieken
 • Bijbelvertaling

Dr. K. (Koert) van Bekkum

 • De boeken Genesis t/m 2 Koningen;
 • Geschiedenis van Israël;
 • Archeologie van de Zuidelijke Levant

em. Prof. dr. W. (Wim) Beuken

 • Bijbels-Hebreeuwse poëzie, in het bijzonder gebeden en het boek Jesaja

Dr. Ferdinand van den Bosch

 • Bijbel in Oud-Oosterse context
 • Ugaritisch
 • Het boek Amos
 • Godsbeelden

Dr. M.E.J. (Marieke) den Braber

 • Jozua-Richteren
 • De Pentateuch

Prof. dr. C.L. (Carly) Crouch 

 • Bijbel in Oud-oosterse context
 • Geschiedenis van Israël
 • Profetische literatuur (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos)
 • Ethiek van het Oude Testament

Prof. dr. J. (Jaap) Dekker

 • Theologie van het boek Jesaja
 • Verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament
 • Christelijke lezing van het Oude Testament

Dr. Willem Jan Dekker

 • Jesaja
 • Theologie van het Oude Testament
 • Godsbeelden

Prof. dr. J. (Joep) Dubbink

 • Bijbelse theologie
 • Theologie van het Oude Testament
 • Profeten, in het bijzonder Jeremia, Zacharia

Prof. dr. J. (Joep) Dubbink

 • Bijbelse theologie
 • Theologie van het Oude Testament
 • Profeten, in het bijzonder Jeremia, Zacharia

Dr. J.W. (Janet) Dyk

 • Semitische talen (i.h.b. Hebreeuws en Syrisch)
 • Algemene Taalwetenschap
 • Verbale valentie patronen
 • Variatie in syntactisch gebruik

Dr. S.M.L. (Ine) van den Eynde

 • Het boek Judith
 • Het boek Exodus
 • Narratieve literatuur
 • Feministische exegese

Dr. J.P. (Jan) Fokkelman

 • Literaire analyse (vnl. stijl en structuur)
 • Hermeneutiek van klassiek-Hebreeuwse teksten

Dr. M.L. (Margaretha) Folmer

 • Aramees (Oud Aramees, Officieel Aramees, Middel Aramees, Qumran Aramees, Targum Aramees, Joods Palestijns Aramees en Babylonisch Aramees)
 • Klassiek Hebreeuws
 • Joodse magie

Dr. H.W.M. (Harm) van Grol

 • Tekstsyntaxis van poëzie
 • Versbouw
 • Psalmen

Dr. P.B. (Bärry) Hartog

 • Jodendom in de context van de Grieks-Romeinse wereld
 • Qumran en de Dode Zeerollen
 • Tekstoverlevering en scribal culture

Prof. dr. J.W. (Jan Willem) van Henten

 • Tweede Tempelperiode
 • De Makkabeeën
 • Geweld en het Oude Testament
 • Septuaginta

Dr. A.J. (Hans) van den Herik

 • Het boek Ezechiël
 • Receptiegeschiedenis

Prof. dr. A (Dineke) Houtman

 • Rabbijnse literatuur
 • Targoem
 • Joods-christelijke relaties

em. Prof. dr. C. (Cornelis) Houtman

 • De receptie van de Bijbel in Nederland vanaf de achttiende eeuw met bijzondere aandacht voor de stichtelijke literatuur

Dr. I.J. (Izaak) De Hulster

 • Iconografische exegese
 • Metaforen
 • Antieke cosmografie
 • Het boek Hooglied
 • Het boek Jesaja

em. Prof. dr. A. (Arie) van der Kooij

 • Tekstgeschiedenis en tekstkritiek van de Hebreeuwse Bijbel/ het Oude Testament, in het bijzonder van het boek Jesaja
 • De Septuaginta als tekstgetuige en als getuige van vroege exegese (receptiegeschiedenis), in het bijzonder van het boek Jesaja
 • De constitutie (politeia) van het Joodse volk in de hellenistische en vroeg-romeinse periode, en de plaats van (schrift)geleerden daarin
 • Targum Profeten als getuige van vroeg-joodse exegese

Dr. M.C.A. (Marjo) Korpel

 • Het boek Ruth (poëtische structuur, exegese en theologie)
 • Het boek Ester (exegese en theologie)
 • Jesaja 40-55 (poëtische structuur, exegese en theologie)
 • Ugaritisch
 • Genesis 2-3 (Adam en Eva in OT en Ugarit)
 • Tekst layout in oude bijbelhandschriften
 • Metaforen in de Hebreeuwse bijbel

Prof. dr. G. (Gert) Kwakkel

 • Profeten en profetie
 • Hosea
 • Verbonden en verbondssluitingen

Prof. dr. B. (Bénédicte) Lemmelijn

 • Tekstkritiek van het Oude Testament
 • Septuaginta Studies
 • Redactiekritiek van de Pentateuch

dr. H. (Hanneke) van Loon

 • Job
 • Metaforen
 • Hebreeuwse taalkunde

Prof. dr. G.W. (Geert) Lorein

 • Esther
 • Daniël
 • Ezra-Nehemia
 • vroegste interpretatie van het Oude Testament en theologische ontwikkelingen in de intertestamentaire periode

Dr. Th.A.W. (Theo) van der Louw

 • Septuaginta (Pentateuch)
 • Bijbelvertalen

Dr. P (Pieter) van der Lugt

 • De boeken Psalmen, Job, Jesaja

Dr. O. (Ottilia) Lukács

 • De intern-Bijbelse interpretatie van de Sabbatgebod
 • Tekst- en Redactiegeschiedenis van de Pentateuch en van het boek Ezechiël
 • Theologie van het Oude Testament

em. Prof. dr. J. (Johan) Lust

 • Septuaginta (en de verhouding met MT)
 • Tekstkritiek van de Hebreeuwse Bijbel/ het Oude Testament
 • Het boek Ezechiël

Dr. M.N. (Michaël) van der Meer

 • Tekstgeschiedenis en Redactiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel
 • Septuaginta en andere oude Griekse vertalingen
 • Dode Zeerollen (Bijbelteksten)
 • Het boek Jozua
 • Het boek Jesaja
 • Griekse Bijbelvertalingen in het licht van contemporaine geschriften (papyri)
dr. C.J.M. (CorlineMelisse
 • Het boek Genesis

Dr. P. (Piet) van Midden

 • Bijbels Hebreeuws
 • Historische Boeken / Vroege Profeten

Dr. J.F. (Jurrien) Mol

 • Het boek Ezechiel
 • De boeken 1 & 2 Samuel

em. Prof. dr. T. (Takamitsu) Muraoka

 • De taalkundige aspecten van het Grieks (m.n. LXX), het Hebreeuws, het Aramees en dialecten
 • Tekstkritiek van het Oude Testament
 • Het Grieks van de Septuaginta

Dr. R. (Reinoud) Oosting

 • Bijbelvertalen
 • Verbale valentie
 • Corpuslinguïstiek

Dr. H.M. (Hector) Patmore

 • Receptiegeschiedenis van de Bijbel in de oudheid
 • Demonologie
 • Aramese teksten
 • Targoem

Prof. dr. M.J. (Mart-Jan) Paul

 • Pentateuch
 • Relatie Israël-kerk

Prof. dr. H.G.L. (Eric) Peels

 • Het godsbeeld van het Oude Testament
 • Exegese van het boek Jeremia

Prof. dr. W.Th. (Wido) van Peursen

 • Hebreeuwse taalkunde
 • Digital Humanities
 • Peshitta

Prof. dr. M. (Mladen) Popovic

 • Dode Zeerollen
 • Scribal culture
 • Jodendom in Grieks-Romeinse periode
 • Astrologie en magie in Grieks-Romeinse Periode

Dr. L.J. (Lénart) de Regt, HDR

 • Hebreeuwse taalkunde en tekststructuur
 • Bijbelvertaling en de begeleiding daarvan
 • Literaire analyse

Dr. N.A. (Nico) Riemersma

 • Dood en opstanding
 • Verbond
 • Bijbelse intertekstualiteit
 • Genesis en Exodus
 • Elia-Elisa cycli
 • Deuterojesaja, Jona, Ruth

Dr. W.H. (Wolter) Rose

 • Semitische talen
 • Hebreeuws
 • Aramees
 • Akkadisch

Prof. dr. J.T.A.G.M. (Jacques) van Ruiten

 • Receptiegeschiedenis van het Oude Testament/ de Hebreeuwse Bijbel/li>
 • Exegese van het Oude Testament/ de Hebreeuwse Bijbel
 • Vroeg Joodse literatuur
 • Het boek Jubileeën

Dr. P. (Paul) Sanders

 • Smeekgebeden en klaagpsalmen in het Oude Testament en oude Midden-Oosten
 • Poëtische layouts in oude handschriften van het Oude Testament
 • Ugaritisch
 • Hethitisch

Dr. A.M. (Anne-Mareike) Schol-Wetter

 • Genderstudies
 • Contextuele interpretatie
 • De boeken Ruth, Ester en Judith

em. Prof. dr. K.A.D. (Klaas) Smelik

 • De boeken Samuel-Koningen
 • Het boek Jeremia
 • Hebreeuwse epigrafiek
 • Geschiedenis van Israël
 • Historiciteit van de Bijbel

Prof. dr. K. (Klaas) Spronk

 • Contextuele Bijbelinterpretatie
 • Theologie van het Oude Testament/ de Hebreeuwse Bijbel
 • Hebreeuwse epigrafiek
 • Het boek Richteren

Prof. dr. E. (Eveline) van Staalduine-Sulman

 • Targoem (voornamelijk Targoem Jonathan)
 • De boeken 1-2 Samuel
 • Joodse receptiegeschiedenis
 • Evangelische receptiegeschiedenis

Dr. T.J. (Jonathan) Stökl

 • Hebreeuwse taalkunde
 • Semitische talen
 • Bijbel in Oud-oosterse context
 • Geschiedenis van Israël

Prof. dr. J. (Johannes) Taschner

 • Canonieke exegese
 • Joods-christelijke dialoog
 • Vertaling van de Bijbel
Dr. Mario Tafferner
 • Bijbel in Oud-oosterse context
 • Epigrafie
 • De boeken Samuel en Koningen

Dr. G.M.G. (Lieve) Teugels

 • Rabbijnse Literatuur
 • Midrash
 • Bijbels Hebreeuws

Prof. dr Karel van der Toorn

 • Geschiedenis van Israël
 • Bijbel in Oud-oosterse context

Dr. E.W. (Evert) Tuinstra

 • Spreuken

em. Prof. dr. K.R. (Klaas) Veenhof

 • Geschiedenis, recht, economie en samenleving van het oude Mesopotamië
 • Met name taalkunde (lexicon), recht, handel, bestuur en samenleving van de oud-Assyrische en oud-Babylonische perioden (ca. 2000-1600 v.Chr.)

Dr. B. (Bertus) van ’t Veld

 • Het Boek Exodus
 • Menselijke vergankelijkheid en opstanding in het Oude Testament

Dr. A.J.C. (Arian) Verheij

 • Klassiek Hebreeuws

Dr. A. (Arie) Versluis

 • Deuteronomium
 • God en geweld in het Oude Testament
 • Ethiek van het Oude Testament

em. Prof. dr. M. (Marc) Vervenne

 • Hebreeuws
 • Tekstgeschiedenis en tekstkritiek
 • De boeken Genesis en Exodus

dr. M. Visser

 • Jesaja
 • Knecht van JHWH
 • Bijbelse theologie
 • Amsterdamse School

Prof. dr. J.C. (Cor) de Vos

 • Het boek Jozua
 • Geweld in het Oude Testament
 • Het Land Israël
 • Hermeneutiek van de Bijbel en in de Bijbel

Dr. P. (Pieter) de Vries

 • Het boek Ezechiel
 • Het boek Leviticus
 • Profeten en profetie
 • Het verbond
 • Bijbelse theologie

Dr. K.J.H. (Karel) Vriezen

 • Archeologie van de Zuidelijke Levant

Dr. G.C. (Gerrit) Vreugdenhil

 • Godsdienstgeschiedenis van Israël
 • Israël en het Oude Nabije Oosten
 • Demonologie in Nabije Oosten en Oud-Israël
 • Geesten en demonen in het Oude Testament
 • Amuletten en apotropeïsche praktijken
 • Psalm 91

Dr. H. (Henk) de Waard

 • Jeremia (tekst, redactie, exegese)
 • Bijbels Hebreeuws en Aramees

Prof. dr. A.L.H.M. (Archibald) van Wieringen

 • Het Boek Jesaja
 • Profetische literatuur
 • Bijbelse theologie
 • Tekst-communicatie
 • Tekst-interne auteur en tekst-interne lezer

Dr. W.C.G. (Willien) van Wieringen

 • Bijbelse theologie
 • Bijbelvertaling
 • Feministische / genderspecifieke exegese
 • Rechters-Richteren

Dr. J.J.M.S. (Joachim) Yeshaya

 • Hebreeuwse taalkunde
 • Overige Semitische talen
 • Receptiegeschiedenis
 • Joodse literatuur
 • Joods-islamitische dialoog

Dr. Pieter van der Zwan

 • Lichaamsbeelden
 • Psychologische hermeneutiek en exegese
 • Wijsheidsliteratuur (Hooglied, Job)

Taalkunde

Aramees

 • Margaretha Folmer
 • Dineke Houtman
 • Hector Patmore
 • Wolter Rose
 • Eveline van Staalduine-Sulman

Hebreeuws

 • Janet Dyk
 • Margaretha Folmer
 • Harm van Grol
 • Piet van Midden
 • Takamitsu Muraoka
 • Wido van Peursen
 • Lénart de Regt
 • Wolter Rose
 • Jonathan Stökl
 • Lieve Teugels
 • Arian Verheij
 • Marc Vervenne
 • Henk de Waard
 • Joachim Yeshaya

Syrisch

 • Janet Dyk
 • Wido van Peursen

Ugaritisch

 • Ferdinand van den Bosch
 • Marjo Korpel
 • Paul Sanders
 • Klaas Spronk

Overige Semitische talen

 • Janet Dyk
 • Dineke Houtman
 • Marjo Korpel
 • Wolter Rose
 • Paul Sanders
 • Jonathan Stökl
 • Klaas Veenhof
 • Joachim Yeshaya

Grieks

 • Takamitsu Muraoka

Epigrafie

 • Klaas Smelik
 • Mario Tafferner

Tekstgeschiedenis en tekstkritiek

 • Hans Ausloos
 • Bryan Beeckman
 • Arie van der Kooij
 • Bénédicte Lemmelijn
 • Johan Lust
 • Michaël van der Meer
 • Takamitsu Muraoka
 • Marc Vervenne

Septuaginta

 • Hans Ausloos
 • Bryan Beeckman
 • Jan Willem van Henten
 • Arie van der Kooij
 • Bénédicte Lemmelijn
 • Theo van der Louw
 • Johan Lust
 • Michaël van der Meer

Archeologie en historische context

Archeologie en het land Israël

 • Koert van Bekkum
 • Gerrit van der Kooij
 • Cor de Vos
 • Karel Vriezen

Bijbel in Oud-oosterse context

 • Bob Becking
 • Ferdinand van den Bosch
 • Carly Crouch
 • Marjo Korpel
 • Paul Sanders
 • Jonathan Stökl
 • Mario Tafferner
 • Karel van der Toorn
 • Klaas Veenhof
 • Gerrit Vreugdenhil

Geschiedenis van Israël

 • Bob Becking
 • Koert van Bekkum
 • Carly Crouch
 • Klaas Smelik
 • Jonathan Stökl
 • Karel van der Toorn
 • Gerrit Vreugdenhil

Afdelingen in de Hebreeuwse Bijbel / Oude Testament

Pentateuch

 • Hans Ausloos (Deuteronomium)
 • Koert van Bekkum
 • Marieke den Braber
 • Ine van den Eynde (Exodus)
 • Bénédicte Lemmelijn
 • Ottilia Lukács
 • Corline Melisse (Genesis)
 • Mart-Jan Paul
 • Bertus van ’t Veld (Exodus)
 • Arie Versluis (Deuteronomium)
 • Marc Vervenne (Genesis, Exodus)
 • Pieter de Vries (Leviticus)

Historische boeken / vroege profeten

 • Panc Beentjes (1-2 Kronieken)
 • Koert van Bekkum (Jozua-2 Koningen)
 • Marieke den Braber (Jozua, Rechters)
 • Michaël van der Meer (Jozua)
 • Piet van Midden
 • Jurrien Mol (1-2 Samuel)
 • Klaas Smelik (1 Samuel-2 Koningen)
 • Klaas Spronk (Rechters)
 • Eveline van Staalduine-Sulman (1-2 Samuel)
 • Mario Tafferner (1 Samuel-2 Koningen)
 • Cor de Vos (Jozua)
 • Willien van Wieringen (Rechters)

Poëzie

 • Wim Beuken (gebeden)
 • Jan Fokkelman
 • Harm van Grol (Psalmen)
 • Izaak de Hulster
 • Marjo Korpel
 • Gert Kwakkel (Psalmen)
 • Pieter van der Lugt (Psalmen)
 • Jacques van Ruiten
 • Paul Sanders (Psalmen)
 • Gerrit Vreugdenhil (Psalmen)

Wijsheidsliteratuur

 • Bryan Beeckman (Spreuken, Job)
 • Panc Beentjes (Jezus Sirach)
 • Izaak de Hulster (Hooglied)
 • Hanneke van Loon (Job)
 • Pieter van der Lugt (Job)
 • Wido van Peursen (Jezus Sirach)
 • Jacques van Ruiten (Hooglied)
 • Evert Tuinstra (Spreuken)
 • Pieter van der Zwan (Hooglied, Job)

Profetische literatuur

 • Bob Becking (Micha)
 • Wim Beuken (Jesaja)
 • Ferdinand van den Bosch (Amos)
 • Carly Crouch (Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos)
 • Jaap Dekker (Jesaja)
 • Willem Jan Dekker (Jesaja)
 • Joep Dubbink (Jeremia, Zacharia)
 • Hans van den Herik (Ezechiël)
 • Izaak de Hulster (Jesaja)
 • Marjo Korpel (Jesaja)
 • Gert Kwakkel (Hosea)
 • Ottilia Lukács (Ezechiël)
 • Johan Lust (Ezechiël)
 • Pieter van der Lugt (Jesaja)
 • Michaël van der Meer (Jesaja)
 • Jurrien Mol (Ezechiël)
 • Eric Peels (Jeremia)
 • Jacques van Ruiten
 • Klaas Smelik (Jeremia)
 • Marco Visser (Jesaja)
 • Pieter de Vries (Ezechiël)
 • Henk de Waard (Jeremia)
 • Archibald van Wieringen (Jesaja)

Geschriften

 • Bob Becking (Ezra-Nehemia)
 • Ine van den Eynde (Judith)
 • Jan Willem van Henten (Makkabeeën)
 • Geert Lorein (Daniël, Esther, Ezra-Nehemia)
 • Marjo Korpel (Esther, Ruth)
 • Anne-Mareike Schol-Wetter (Esther, Ruth, Judith)
 • Evert Tuinstra (Spreuken)

Bijbelse Theologie / Theologie van het Oude Testament

Algemeen

 • Jaap Dekker
 • Willem Jan Dekker
 • Joep Dubbink
 • Ottilia Lukács
 • Eric Peels
 • Paul Sanders
 • Klaas Spronk
 • Marco Visser
 • Pieter de Vries
 • Archibald van Wieringen
 • Willien van Wieringen
 • Pieter van der Zwan

Ethiek van het Oude Testament

 • Carly Crouch
 • Arie Versluis

Geweld en het Oude Testament

 • Jan Willem van Henten
 • Eric Peels
 • Klaas Spronk
 • Arie Versluis
 • Cor de Vos

Godsbeelden

 • Willem Jan Dekker
 • Eric Peels
 • Ferdinand van den Bosch

Bijbelvertaling

 • Panc Beentjes
 • Janet Dyk
 • Matthijs de Jong
 • Theo van der Louw
 • Reinoud Oosting
 • Lénart de Regt
 • Johannes Taschner
 • Willien van Wieringen

Exegetische methoden

Contextuele interpretatie

 • Anne-Mareike Schol-Wetter
 • Klaas Spronk

Feministische exegese

 • Ine van den Eynde
 • Willien van Wieringen

Genderstudies

 • Anne-Mareike Schol-Wetter
 • Willien van Wieringen

Iconografische exegese

 • Izaak de Hulster

Layout in handschriften (pericope)

 • Marjo Korpel
 • Paul Sanders

Literaire analyse

 • Jan Fokkelman
 • Harm van Grol
 • Lénart de Regt

Psychologische en sociaalwetenschappelijke benaderingen

 • Pieter van der Zwan

Receptiegeschiedenis

 • Panc Beentjes
 • Jaap Dekker
 • Hans van den Herik
 • Cornelis Houtman
 • Geert Lorein
 • Hector Patmore
 • Jacques van Ruiten

Redactiekritiek

 • Bénédicte Lemmelijn
 • Michaël van der Meer

Joodse literatuur

Midrash

 • Lieve Teugels

Rabbijnse literatuur

 • Dineke Houtman
 • Lieve Teugels

Targoem

 • Dineke Houtman
 • Arie van der Kooij
 • Hector Patmore
 • Eveline van Staalduine-Sulman

Jodendom in de Grieks-Romeinse wereld

 • Bärry Hartog
 • Jan Willem van Henten
 • Arie van der Kooij
 • Mladen Popovic
 • Jacques van Ruiten

Vondsten in de Woestijn van Juda (Qumran / Dode Zeerollen)

 • Bärry Hartog
 • Arie van der Kooij
 • Michaël van der Meer
 • Mladen Popovic

Joods-christelijke dialoog

 • Dineke Houtman
 • Mart-Jan Paul
 • Johannes Taschner
 • Cor de Vos