Jesajarol Qumran
KLY Database
 

in Nederland en België
 

 

 

SPECIALISMEN OTW-LEDEN  
 

Op deze en de volgende pagina's vindt u informatie over de specialismen van OTW-leden. Websites van OTW-leden vindt u hier. Indien u voor de lijsten nieuwe informatie wilt aanleveren kunt u uw gegevens mailen naar de webmaster.

Hans Ausloos
 • Pentateuch en Deuteronomistische literatuur
 • Tekstkritiek van het Oude Testament
 • Septuagint
Bob Becking
 • het boek Jeremia
 • het boek Ezra
 • het boek Nehemia
 • Geschiedenis van Israël
 • Babylonisch-Assyrische literatuur
Panc Beentjes
 • Kronieken
 • Jezus Sirach
Evert van den Berg
 • Koningen
 • Kronieken
 • Exodus
Ulrich Berges
 • profetische literatuur, in het bijzonder het boek Jesaja
Thijs Booij
 • Hebreeuws
 • Aramees
 • Psalmen
Athalya Brenner
 • feministische kritiek (Hebreeuwse Bijbel en vroege jodendom)
 • transdisciplinaire benaderingen van de Hebreeuwse Bijbel
 • Bijbel en cultuur
 • Semitische talen
 • computertoepassingen in de Geesteswetenschappen
Karel Deurloo
 • Genesis
 • Bijbelse Theologie
Meindert Dijkstra
 • Godsdienstgeschiedenis van Israël
 • het boek Amos
 • West-Semitische epigrafiek en oorsprong alfabet
 • Ugaritisch
 • Hoerritische tekst- en woordstudies
Piet Dirksen
 • tekstoverlevering en de vertaaltechniek van de Peshitta
 • 1 Kronieken
Jan Fokkelman
 • de poëzie van de klassiek Hebreeuwse literatuur
 • literatuurtheorie
 • vertelkunde
 • Genesis
 • Richteren
 • Ruth
 • 1 & 2 Samuël
 • Job
 • Psalmen
 • Prediker
 • Hooglied
 • Klaagliederen
Dorothea Erbele-Kuester
 • bijbelse hermeneutiek
 • Bijbelvertalingen
 • Bijbel en cultuur
 • Leviticus
 • Psalmen
Margaretha Folmer
 • Klassiek Hebreeuws
 • diverse dialecten van het Aramees, met name Aramees uit de Perzische tijd
 • Bijbels Aramees
 • Qumran Aramees
 • Targum Aramees
 • Joods Palestijns Aramees
Florentino García Martínez
 • Dode-Zeerollen
 • Joodse Literatuur van den Tweede Tempel periode
 • Targumim
Grol, Harm van
 • Psalmen
 • Hebreeuwse poëzie
Bas ter Haar Romeny
 • Tekstkritiek en -tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel, Peshitta, Hexapla, Septuagint
 • Geschiedenis van de uitlegging van het Oude Testament in de oosters-christelijke tradities
 • oosters christendom in het algemeen
 • exegese (met name van de Pentateuch)
 • Aramees
Pierre van Hecke
 • Hebreeuwse en Aramese taalkunde
 • metaforen in de Hebreeuwse Bijbel
 • het boek Job
Jan-Willem van Henten
 • Jodendom in de Tweede Tempelperiode
Jan Holman
 • Ketubim: Psalmen, Hooglied, Job, Prediker
 • Theologie van het Oude Testament
Dineke Houtman
 • Targum
 • rabbijnse exegese
 • joods-christelijke verhoudingen
Matthijs de Jong
 • Profetie in het Oude Nabije Oosten
 • Eerste Jesaja (1-39)
 • Jeremia
 • Bijbelvertalen
Jan Joosten
 • tekst en versies, met name Septuaginta en Peshitta
 • Hebreeuwse syntaxis
 • de Heiligheidswet (Leviticus 17-26)
 • litteraire analyse van bijbelse teksten die op overtuiging zijn aangelegd
Marjo Korpel
 • het boek Ruth (exegese en poëtische structuur)
 • het boek Ester
 • Jesaja 40-55
 • Ugaritisch
 • tekst layout in oude bijbelhandschriften
 • metaforen in de Hebreeuwse bijbel
Marinus Koster (lijst van publicaties)
 • De tekstgeschiedenis van het Oude Testament, speciaal de Peshitta
 • De historiciteit van het Oude Testament
 • Het boek Exodus
 • Het boek Koningen
Gert Kwakkel
 • Psalmen
 • Hosea
 • Theologie van het Oude Testament
Cas Labuschagne
 • Pentateuch, in het bijzonder het boek Deuteronomium
 • Psalmen
 • Numerieke aspecten van de Bijbelse geschriften
 • Het spreken van God als theologische notie
Benedicte Lemmelijn
 • Pentateuch en Deuteronomistische literatuur
 • Tekstkritiek van het Oude Testament
 • Septuagint
Johan Lust
 • Septuaginta
 • profetische literatuur
 • Ezechiël
 • messianisme
Michaël van der Meer
 • Hebreeuwse Bijbel en de oude vertalingen, in het bijzonder de Septuaginta
 • Dode-Zeerollen
 • literaire kritiek en tekstgeschiedenis van het boek Jozua
 • moderne bijbelvertaling en tekstkritische kwesties in het Oude Testament
 • Septuaginta: lexicografie en papyrologie, met speciale nadruk op het boek Jesaja.
Johannes de Moor
 • Noordwest-Semitische talen, in het bijzonder het Ugaritisch
 • Structuuranalyse van Noordwest-Semitische poëzie
 • Godsdienstgeschiedenis van Israël
 • Targum
 • Exegese van het boek Micha
Ed Noort
 • het boek Jozua
 • Deuteronomistisch Geschiedwerk
 • Archaeologie van Palestina
Mart-Jan Paul
 • Pentateuch, met name Deuteronomium
 • Geschiedenis van de exegese
Eric Peels
 • het boek Jeremia
 • het Godsbeeld in het OT
Wido van Peursen
 • Tekstkritiek en tekstgeschiedenis
 • Hebreeuwse en Syrische taalkunde
 • Peshitta
 • Computer-ondersteunde tekstanalyse
 • Jezus Sirach
Mladen Popović
 • Dode-Zeerollen
 • Tweede Tempel periode Jodendom
 • astrologische en fysiognomische teksten uit Qumran, Babylonië en Grieks-Romeinse cultuur
 • archeologie van Palestina, in het bijzonder die van Megiddo en Qumran
 • de Joodse Oorlog tegen Rome in 66-70/73 n.Chr.
Lénart de Regt
 • Hebreeuwse taalkunde en literaire analyse
 • Bijbelvertalen
 • Vertaalkunde
Jacques van Ruiten
 • Hebreeuwse bijbel: prosodische analyse van poëtische teksten
 • Profetische literatuur
 • Receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse bijbel
 • Literatuur van het vroege Jodendom, in het bijzonder het boek Jubilee‘n
 • Intertekstualiteit
Paul Sanders
 • Ugaritisch
 • Hethitisch
 • Deuteronomium
 • Smeekgebeden en klaagpsalmen uit de Umwelt van het oude Israël
 • Poëtische layouts in oude handschriften van het Oude Testament
Pieter Siebesma
 • Bijbels Hebreeuws
 • Semitische taal en letterkunde
Antoon Schoors
 • Kohelet
 • Laat Bijbelhebreeuws
Willem Smelik
 • Aramese en Hebreeuwse taal- en letterkunde
 • Talmud
 • Targum
 • Tekstkritiek en tekstgeschiedenis
Harry Sysling
 • Targum (in het bijzonder de Palestijnse Targumim)
 • Aramees
 • Vertaalwetenschap
Eveline van Staalduine-Sulman
 • Targum Jonathan
 • Joods-Aramees
 • 1 en 2 Samuël
Lieve Teugels
 • Midrash
 • vroeg Joodse interpretaties van het OT
 • Rabbinica
Eibert Tigchelaar
 • Joodse Literatuur van de Tweede Tempel Periode
Evert Tuinstra
 • Spreuken
Bertus van 't Veld
 • het boek Exodus
 • menselijke vergankelijkheid en opstanding in het Oude Testament
Cor de Vos
 • de betekenis van het land Israël in de Bijbel en in het hellenistische jodendom
 • Septuaginta
 • Bijbelse archeologie en historische topografie
Karel Vriezen
 • Hebreeuwse syntaxis
 • archaeologie van Palestina en Jordanië
Jan de Waard
 • Tekstkritiek OT en NT
 • Qumran
 • Vertaalkunde
Archibald van Wieringen
 • profetische literatuur, in het bijzonder het boek Jesaja
 • lezersgeoriënteerde exegese
Ellen van Wolde
 • Genesis
 • Job
 • Cognitieve methoden
Rochus Zuurmond
 • Bijbelse Theologie (OT en NT)
 • tekstkritiek van Oude en Nieuwe Testament, in het bijzonder de vroege versiones van het NT.
 • Ethiopische Versio van de synoptische evangeliën

next-buttonnext-buttonnext-button

 
 

Biblia SacraRembrandt's moeder leest de BijbelAntwerpse PolyglotSefer Or ZaruaAfb. Sarcofaag van Panehsy
 
       
  Webmaster:
Robin ten Hoopen
 
© 2007 - 2017, Het Oudtestamentisch Werkgezelschap  
(laatste bewerking: 11 maart 2017)